Algemene voorwaarden ‘VIP onderzoeker 2017’

 • De deelnemer verklaart toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • De aanmelding voor deelname moet volledig en uiterlijk 15 mei 2017 voor 24.00 uur worden ingestuurd om mee te kunnen doen aan de winactie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 • Stichting Apenheul maakt uit de aanmeldingen een eerste selectie en maakt dit aan de gekozen deelnemers uiterlijk 19 mei 2017 bekend per telefoon of e-mail op het door de deelnemers opgegeven e-mailadres of telefoonnummer hierover bericht. Op woensdag 24 mei 2017 vindt er een casting plaats met deze selectie en worden er 2 winnaars gekozen.
 • Stichting Apenheul is verantwoordelijk voor de selectie van de winnaars, over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • De winnaar van de winactie VIP onderzoeker 2017:
  - Krijgt een rol in de nieuwe reclames van Apenheul die deze zomer worden uitgezonden op tv.
  - Opent op 15 juli 2017 de poort van Apenheul en daarmee ook de onderzoekersweken 2017.
  - Krijgt samen met zijn gezin een geheel verzorgde VIP-dag in Apenheul met een unieke onderzoekersrondleiding door bioloog Thomas Bionda, een geheel verzorgde lunch en een exclusief kijkje achter de schermen.
  - Krijgt een seizoenkaart 2017/2018 voor hem en het gezin (tot max. 5 personen per gezin).
 • De deelnemer is bereid en in de gelegenheid om op de volgende data beschikbaar te zijn:
  - Woensdagmiddag 24 mei - casting en definitieve keuze
  - Woensdagmiddag 31 mei - opnamedag reclame
  - Woensdag middag 7 juni - opnamedag reclame
  - Zaterdag en/of zondag 3/4 juni - reserve opnamedagen reclame
  - Zaterdag 15 juli - opening onderzoekersweken om 9.00-11.00 uur
  Al deze activiteiten zullen plaatsvinden bij Stichting Apenheul, J.C. Wilslaan 31, 7313 HK Apeldoorn. Indien de deelnemer door niet-onvoorziene omstandigheden niet aanwezig is op bovengenoemde dagen is Stichting Apenheul gerechtigd de kosten die hieruit voortvloeien op de deelnemer, dan wel de ouder(s), te verhalen.
 • Stichting Apenheul is niet verantwoordelijk voor het eventuele verzuim van andere verplichtingen van de deelnemer en biedt hiervoor dan ook geen vergoeding.
 • Deelname is op eigen kosten.
 • Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan 7 jaar en ouder dan 9 jaar en personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
 • Door deelname aan deze winactie geeft de deelnemer (en zijn ouder(s)) toestemming zijn naam en portret te gebruiken in de communicatie van Stichting Apenheul. Dit betreft in ieder geval (maar niet beperkt tot) de reclame voor de onderzoekersweken op tv en online, content op de website, fotomateriaal in diverse uitingen van Stichting Apenheul en derden. Stichting Apenheul heeft het recht het beeldmateriaal ook later nog te gebruiken in haar communicatie zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
 • De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, de vormgeving, het geluidsmateriaal en het (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal van deze winactie en de daaruit voortvloeiende activiteiten en communicatie berusten bij Stichting Apenheul. 
 • Het is niet toegestaan (beeld)materiaal te maken tijdens de opnames en dit openbaar te maken.
 • Ouders/ begeleiders zijn niet bij de opnames van de reclames aanwezig.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Stichting Apenheul mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacy statement).
 • Stichting Apenheul is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Stichting Apenheul is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Stichting Apenheul daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Stichting Apenheul op haar website bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u mailen naar marketing@apenheul.nl. Vermeld daarbij de naam van de deze winactie “VIP onderzoeker 2017”. Stichting Apenheul zal zo spoedig mogelijk reageren.